اقامتگاه بومگردی صدطاقچه در تودشک اصفهان
اقامتگاه صدطاقچه متعلق به
دوران قاجاریه در ۸۰ کیلومتری
شرق اصفهان در شهر
تودشک منطقه ای کوهستانی قرار دارد

با مدیریت :حسینی

شماره تماس :

۰۹۱۳۲۶۹۱۲۴۰