نصب داربست و کفراژ تمام برج ها و برج باغ ها اجرای

پروژه های صنعتی ، تجاری و مسکونی

با مدیریت : آقای مظلومی

تلفن تماس :

۰۹۱۱۴۵۲۶۰۲۱

۰۱۳۴۴۴۰۱۵۶۸