مبلمان الماس شهر

فروش مبلمان سرویس چوب
ولوستر وفرش وجهیزیه کامل ..
همراه با شرایط اقساط بلند مدت
بدون سود و کارمزد
به مدیریت:  آقایان ایزانلو و گلی
تلفن تماس:
۰۵۸۳۷۲۴۱۷۵۵
۰۹۱۵۳۸۸۰۳۵۵
 ۰۹۱۵۰۸۷۱۹۳۱